Vi vill bära vårt ansvar för miljön genom att tillverka högklassiga golvbeläggningar som medför en så låg tillverknings- och driftsenergibelastning (råvaror, tillverkning, montering, städning, återvinning) som möjligt. Läs mer om våra miljöstandarder och de olika miljöcertifieringar som vi har uppnått.


ISO 9001 och ISO 14001

Kährs Oy arbetar englighet ISO 9001 standarden. Systemen omfattar produkt- och teknologiutvecklingsprocessen av golvläggningar, produkternas tillverkningsprocess samt de funktioner och supportprocesser som stöder de förenämnda processerna. Systemet har också utgjort grunden för utvecklingen av Kährs miljöledningssystem.

Kährs miljösystem, som i enlighet med ISO 14001, är ett praktiskt redskap som utvecklas kontinuerligt. Syftet med miljöledningssystemet är att minska miljöpåverkningarna från verksamheten och utveckla materialåtervinningen inom produktionen. Systemet hjälper Kährs att hantera risker och styra verksamheten mot miljömässigt hållbara lösningar.

M1

Bästa M1-klass

Upofloors produkter är hållbara och trygga för både användaren och miljön under hela sin livscykel. Golvbeläggningarna uppfyller de högsta kraven enligt den finska byggmaterialklassificeringen M1. M1 ges till de byggmaterial som har de lägsta emissionerna.

Den finländska emissionsklassificeringen av byggmaterial främjar utvecklingen och användningen av produkter med låga emissioner. Bra inomhusluft förutsätter att man tänker på inomhusluften i alla skeden då man konstruerar, bygger och använder ett hus. Byggmaterialklassificeringen beviljas av den finländska bygginformationsstiftelsen Rakennustietosäätiö RTS.

SE CERTIFIERING

FloorScore

Leed och FloorScore®

LEED-certifieringen av fastigheter utförs med bedömningskriterier som utarbetats av den oberoende expertorganisationen U.S. Green Building Council (USGBC) i USA. Fastigheten bedöms utifrån dessa miljömässiga kriterier gällande läge, vattenförbrukning, energieffektivitet, materialförbrukning och inomhusluft. LEED-certifikat beviljas av USGBC.

FloorScore®-godkännandet i USA bygger på LEED-poängsättningen. Upofloor Zero, Xpression och Quartz-kvartsvinylplattorna har fått FloorScore®-miljögodkännande. För att få FloorScore®-godkännande ska produkten klara krävande emissionstester, som kontrollerar att produkten inte avger föreningar som försämrar kvaliteten på inomhusluften. Godkännandet förutsätter även regelbunden fabriksauditering.

SE CERTIFIERING

Der Blaue Engel

Der Blaue Engel

Der Blaue Engel, grundat 1978, är det äldsta miljögodkännandet för material och tjänster. Erhållet certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen. För att få användningsrätten till symbolen, måste produkten passera krävande emissionstester för att säkerställa att produkten inte släpper ut några föreningar som skadar kvaliteten på inomhusluften.

Upofloor Zero och Xpression -produktfamiljer har tilldelats Der Blaue Engel -godkännandet.

Läs mer om Der Blaue Engel

Upofloor Der Blaue Engel-certifikat

EPD-miljödeklaration

EPD är en förkortning för Environmental Product Declaration. En EPD beskriver byggmaterial, byggprodukter eller byggkomponenter i termer av deras miljöpåverkan, baserat på livscykelbedömningar, samt på deras funktionella och tekniska egenskaper. Denna kvantitativa, objektiva och verifierade information täcker byggnadens hela livscykel. EPD utgör således en viktig grund för bedömning av byggnadens hållbarhet.

EPD underlättar inte bara livscykel- och byggnadsbedömningar utan är också ett hjälpmedel för integrerad planering. Redan i designfasen tillåter EPD: er arkitekter och planerare att jämföra olika komponenter, konstruktionsmetoder och alternativ och välja den perfekta kombinationen av byggprodukter för den specifika byggnaden i fråga.

SE CERTIFIERING